І. Исторически сведения за архивите в Българската армия.

За архиви във войската се упоменава още през 1883 г. и 1892 г. в Прикази № 236/21.07.1883 и № 38/13.01.1892 г. на Военното ведомство.

Архив с регистратура за първи път се сформира със Заповед № 199/18.07.1901 на Министъра на войната, считано от 01 август 1901 г. Съгласно тази заповед Генералния щаб се състои от оперативно отделение, мобилизационно отделение, военно-санитарна част, картографска част, топографска част, архив с регистратура.

През 1914 г. Висшето командване на войската създава специализирана служба – Военноисторическа комисия при Щаба на Действащата армия / ВИК при ЩА /, учредена с Указ № 39 на цар Фердинанд от 01.08.1914 г., със задача да систематизира всички материали от войните, водени от българския народ за национално освобождение до тогава. В по- късно уточнения й състав влизат библиотека, архив и музей.

През Първата световна война 1915-1918 г. функциите на ВИК поема създаденото Историческо отделение при Щаба на Действащата армия /ИО при ЩДА/. Дейностите по съхранението на военноисторическите документи в края на войната поражда необходимостта от формиране на Военно-исторически архив /ВИА/ при Министерството на войната, който да организира военното документално богатство.

С МЗ № 50/09.02.1951 г. се разпорежда да се формира исторически Архив под името “Централен архивен фонд на Българската армия” (ЦАФ), където да се съхраняват:
- секретни и строго секретни дела и преписки, който представляват историческа ценност за нашата войска;
- заповедите и нарежданията на МНО, Командващите армии, командирите на съединения и части, в това число и на заповедите по личния състав;
- завършените именни списъци на личния състав от частите и учрежденията на Народната войска;
- историческите формуляри на разформированите части;
- справочници, екземпляри от ръководства, наставления и устави излезли от употреба.
- материали, които се отнасят до старата царска войска, действията на партизанските отряди и действията на войската във военно време.

С Указ № 515 на Президиума на Народното събрание от 10 октомври 1951 г.  и Постановление на Министерски съвет № 344 за създаване и организиране на ДАФ, официално се приема началото на организирането на архивното дело в България. Тази дата се счита и за професионален празник на архивите до наши дни.

През периода 1951 – 1969 г. в Българската армия съществуват три архива: Архив на Генералния щаб, Централен военен архив /ЦВА/ и Военноисторически архив. За улеснение на научно-изследователската дейност от 01.10.1969 г. в София се разкрива Архив-ГЩ - филиал на ЦВА. През 1975 г. са преместени и предоставени за ползване в читалнята на Архив-ГЩ първите описи на 75 фонда обхващащи периода до края на Втората световна война.

През 1991 г. Архив ГЩ се преподчинява на Правно-административен блок на МО. На основание МЗ № 0020/24.12.1991 г. се създава Управление “Военни архиви “ към МО /МЗ № 0089/18.12.1993 г./, което се разформирова през 2000 г.

ІІ. Историческа справка за създаването на Оперативен архив на БА.

През периода 1994–1997г. Комисията по Национална сигурност при Народното събрание на Република България, взима решение да възложи на началника на Генералния щаб на Българската армия да организира съхраняването на документите в Оперативния архив на Българската армия до предаването им в ЦВА. С МЗ № 00515/1998г., се формира “Архив – ГЩ”, считано от 01.09.1998 г., който да извършва управленческа дейност, документална дейност, информационна дейност, научно-изследователска и методическа работа и изграждане на материално-техническата база.

С МЗ № 0920/16.12.1998 г. се прави допълнение в МЗ № 00515/1998 г. за дислокацията на архива - гр. София. Към 07.01.1999 г. Архив – ГЩ е попълнен с личен състав – трима кадрови военнослужещи и двама архивисти - граждански лица.

Във връзка с излизане на ПМС № 237/27.12.1999 г. в началото на 2000 г. Съветът на началник щабовете, базирайки се на Закона за ДАФ, Правилника за неговото приложение, Наредба № 1 на ГУА, Раздел 7 “Обединен архив” от чл. 163 до чл. 167, предложи пред Министъра на отбраната да бъдат разширени функциите на Архив-ГЩ.

С МЗ № 005/07.02.2000 г. се обявява създаването на “Оперативен архив на Българската армия” /ОА на БА/, считано от 01.03.2000 г. като самостоятелна структура, пряко подчинена на Заместник-началника на ГЩ на БА по операциите. На основание заповед на началника на Генералния щаб на Българската армия № 048/02.03.2000 г. Оперативния архив на БА е със статут на отдел от структурата на Генералния щаб на БА. С писмо № 0406/0025/06.06.2000 г. на Председателя на ГУА при Министерски съвет на Оперативния архив на Българската армия е потвърден статута на учрежденски архив.

ІІІ. Ръководен състав на Оперативен архив на БА през годините.

 

Началници: 
 

 • полковник ИЛИЯ НИКОЛОВ ДЕЙКОВ -  от 29.02.2000 г - до 30.06. 2002 г .
 • полковник СТАНЧО СТОЙЧЕВ СТАНЧЕВ - от 01.07.2002 г. до 01.06. 2003 г.
 • подполковник ГЕОРГИ ПЕТКОВ СТОЯНОВ –  от 01.06. 2003 г., до 30.07.2011 г.
 • подполковник ВАСИЛ СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ – от 01.08.2011 до 30.06.2020 г.
 • подполковник ВЕСЕЛИН САШЕВ ВАСИЛЕВ - от 13.07.2020 г.
   

Заместник-началници: 
 

 • подполковник ЕМИЛ АСЕНОВ ВАТЕВ – от 01.06.2003 г. до 24.12.2007 г.
 • подполковник ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ ПЕТРОВ –  от 01.06.2008 г. до 03.09.2010 г.
 • подполковник СВЕТОСЛАВ ДИМОВ ВАСИЛЕВ – от 18.05.2011 г. до 2013 г.
 • подполковник ИВО ГРУЙЧЕВ ТАШЕВ  – от 01.02.2014 г. до 08.08.2016 г.
 • подполковник ВЕСЕЛИН САШЕВ ВАСИЛЕВ – от 16.01.2017 г. до 31.12.2018 г.
 • майор ЯНКО ПЕТРОВ ПЕТРОВ - от 01.07.2019 г.


 


Изработено от:
КОМУНИКАЦИОННО-
ИНФОРМАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР
© C o p y r i g h t 2020 
Оперативен архив на Българската армия. Всички права запазени.