I. МИСИЯ
 

Оперативният архив на Българската армия е военно формирование на тактическо ниво, подчинено на Съвместното командване на силите за организация и провеждане на всички дейности, свързани с архивните документи в Българската армия (БА).
 

II. ФУНКЦИИ:
 

1. Приемане на документи.
2. Регистриране и съхраняване на приетите документи.
3. Създаване на справочен апарат към документите.
4. Предоставяне на документи за използване.
5. Извършване на експертиза по ценността на документите.
6. Предаване на документи в Държавна агенция „Архиви”.

 

ІІІ. ЗАДАЧИ:
 

 1. Приема, регистрира, обработва и съхранява документи имащи историческо, практическо и справочно значение, създадени от военните формирования на БА.
 2. Приема, регистрира, обработва и съхранява, документи създадени от контингентите от въоръжените сили на Р България, участвали в мисии и операции зад граница.
 3. Провежда експертиза за научната и практическата ценност на архивните документи и унищожава ненужните.
 4. Предава документи за по-нататъшно съхранение в Държавна агенция „Архиви”.
 5. Предлага документи за промяна и/или премахване нивата на класификация.
 6. Предоставя информация и документи, съхранявани в Оперативния архив на БА, на юридически и физически лица.
 7. Издава удостоверителни документи, справки, копия и извадки по съхраняваните документални материали.
 8. Оказва методическа помощ на военните формирования от БА при подготовката и предаването документи им в Оперативния архив на БА.
 9. Изготвя аналитични, статистически и военноисторически справки и доклади за нуждите на военните формирования от БА.
 10. Изгражда и поддържа собствени информационни фондове.
 11. Дигитализира архивни единици за нуждите на Оперативния архив на БА.
 12. Реставрира застрашени от увреждане архивни документи и материали.
 13. Организира и провежда евакуация на архивните фондове, съхранявани в Оперативния архив на БА, при необходимост.
 14. Организира и осъществява планирането, програмирането и бюджетиране в рамките на обособения програмен елемент.
 15. Планира, организира, провежда, отчита и анализира дейността на Оперативния архив на БА.
 16. Планира, организира и осъществява сигурността на информацията в Оперативния архив на БА.

   

Изработено от:
КОМУНИКАЦИОННО-
ИНФОРМАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР
© C o p y r i g h t 2020 
Оперативен архив на Българската армия. Всички права запазени.